Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uitdagingen

De zorgsector in Nederland staat de komende decennia voor grote uitdagingen: toenemende vergrijzing, stijgende comorbiditeit, een krimpende beroepsbevolking en de sterke opkomst van thuiszorg via digitale middelen. Een andere trend is dat patiënten en hun netwerk/mantelzorgers mondiger worden. Ze willen meebeslissen over de behandeling en over kwaliteit van leven. Daarvoor vragen ze meer inzicht in patiëntgegevens, zoals de bereikte resultaten van behandelingen. Patiënten kunnen daarnaast zelf ook meer informatie registreren, waardoor ze een actievere bron en drager van informatie worden. Bovendien verplaatst steeds meer geplande zorg via zorg in afgesproken ketens naar zorg in een netwerk, waar patiënt, zorgverleners, zorgondersteuners en mantelzorgers intensiever samenwerken. Specialisatie binnen de zorg neemt verder toe en de kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen. Kortom, de zorg wordt complexer. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om zorggegevens veilig, verantwoord en betrouwbaar te kunnen delen. Daarvoor is een duurzaam informatiestelsel vereist. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel.


De noodzaak

In Nederland zijn al veel goede oplossingen om informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders. Echter, deze zijn beperkt tot een regionaal of categoraal netwerk, of oplossingen tussen bepaalde zorgaanbieders. Twiin ziet de noodzaak tot verbinden en opschaling van regionale, categorale en landelijke zorgnetwerken. Twiin heeft pragmatische visie over hoe we binnen een beperkt aantal jaren door optimaal gebruik te maken van bestaande zorgnetwerken,  voorzieningen en standaarden tot een meer efficiëntie, kwaliteit, samenhang en verlaging van registratielasten te komen bij het delen en uitwisselen van zorggegevens.


De visie

Twiin haakt in zijn conceptuele architectuur aan op de visie op samenhang in zorginfrastructuren.  Twiin volgt de ontwikkeling van het informatieberaad en de wetgeving over gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) nauw en neemt hierin ook samen met andere partners initiatieven voor participatie, ontwikkeling en innovatie.  In de architectuur visie van Twiin nemen generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen een essentiële plaats in.  Om bestaande zorgnetwerken met elkaar te verbinden op alle lagen van interoperabiliteit maken we gebruik van GtK -(Gekwalificeerde Twiin knooppunt) applicaties en -netwerk.  Een zorgaanbieder kan zelf een GtK-beheerder en GtK-dienstverlener zijn maar kan ook de diensten en het beheer van de GtK applicatie en netwerk uitbesteden. De (verwerking)verantwoordelijkheid blijft bij de zorgaanbieder. Meer over GtK  op:  GtK Gekwalificeerd Twiin knooppunt

Figuur 1 laat zien dat Twiin zich voorlopig richt op 3 zorgtoepassingen voor landelijke beschikbaarheid van informatie. Bestaande regionale, landelijke, categorale zorgnetwerken brengen we met elkaar in verbinding via knooppunten door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen. Uiteraard volgen we daarbij wet- en regelgeving. Bij elke uitwisseling, of het beschikbaar stellen van gegevens, zijn controles ingebouwd.


Verdieping

Logische architectuur

GtK Gekwalificeerd Twiin knooppunt

Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen

Uitwisselconcepten


Conceptuele oplossingsrichtingen*)

Binnen programma Twiin hebben we in de visievorming een aantal conceptuele oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze oplossingsrichtingen zijn gerangschikt naar organisatorische verantwoordelijkheid voor gegevens (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid): van decentraal, via centraal naar gemeenschappelijk.

In de realisatie hebben we gekozen voor een variant van de conceptuele oplossingsrichting A. De gegevens staan bij de bron. Via een index zijn ze te vinden.


De conceptuele oplossingsrichtingen worden niet onderhouden. Ze zijn opgenomen in het Twiin Afsprakenstelsel als informatieve toelichting en zijn gebruikt als richtinggevende concepten.
  • No labels