Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inhoud

Inleiding

Hoe meer zorgorganisaties of zorgverleners met anderen gaan samenwerken in een keten of netwerk, hoe meer relaties er tussen verschillende participanten ontstaan. Daarbij worden gegevens en informatie gedeeld en uitgewisseld, gemeenschappelijke diensten en voorzieningen gebruikt en afspraken gemaakt. Dat uit zich in allerlei relaties die tussen die organisaties liggen. Die relaties zijn bestuurlijk, organisatorisch, juridisch, procesmatig, semantisch en technisch van aard; over alle lagen van het interoperabiliteitsmodel.  Deze situatie kan zich al snel ontwikkelen tot een complexe situatie met allerlei zorgaanbieders, verschillende processen, informatiestromen en infrastructuren en koppelpunten. Om deze complexiteit te beheersen is een overstijgend afsprakenstelsel nodig en een ontzorgpunt voor zorgaanbieders. 


De begrippen knooppunt en gemeenschappelijke voorzieningen zijn geïnspireerd op de visie op zorginfrastructuren (Mallie e.a. 2019), maar ook op oplossingen in het buitenland, zoals Carequality (2019) en TEFCA (2019) in de USA of ELGA (2017) in Oostenrijk. Door knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen te implementeren wordt ook invulling gegeven aan samenhang en het hergebruik van bestaande netwerken.


Knooppunten past bij Nederland!

De Nederlandse zorg is organisatorisch sterk versnipperd. Vanuit de patiënt gezien is er alleen een relatie met een zorgaanbieder.  Er is een ontwikkeling gaande richting  keten- en netwerkzorg waarbij je als patiënt met meerdere zorgaanbieders te maken krijgt.  Bij dit gebrek aan organisaties van zorg op instellingsoverstijgend niveau ontstaan samenwerkingsverbanden, waarin meerdere instellingen participeren. Deze behoefte aan samenwerking in de zorg leidt tot de behoefte aan beschikbaarheid van informatie over instellingsgrenzen heen, ten behoeve professionals én patiënten binnen de zorgprocessen. Vanuit deze behoefte tot beschikbaarheid van informatie zijn in de praktijk vele lokale en regionale oplossingen ontstaan. Op nationaal niveau is daardoor een lappendeken van deeloplossingen ontstaan die niet of nauwelijks met elkaar kunnen uitwisselen. Twiin brengt deze diverse deeloplossingen zodanig met elkaar in verband, dat het de idealen van continuity of care en transparantie voor de patiënt ook over de grenzen van de deeloplossingen heen dichterbij brengt.  Als een eerste stap naar de toekomst van organisatie van zorg om de patiënt heen in plaats van dat de zorg van de patiënt om de zorgorganisaties heen


-------

Wat is een GtK


GtK staat voor een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. In Twiin bestaat een knooppunt uit een GtK-dienstverlener en een GtK-beheerder die de GtK-applicatie en het GtK-netwerk beheert.  De GtK-applicatie en GtK-netwerk worden geleverd door een GtK-leverancier. De zorgaanbieder kan de taken van de GtK-beheerder zelf invullen, maar kan deze ook uitbesteden aan één of meerdere derde partij(en). Binnen een samenwerkingsverband kan één van de aangesloten zorgaanbieders de rol van GtK beheerder ook zelf invullen.


GtK Begrippen

Begrip: GtK-dienstverlener

Een implementatie- en kennispartner die de regie voert op de implementatie, beheer en ontwikkeling  die de aangesloten zorgaanbieders ondersteunt om te voldoen aan het Twiin afsprakenstelsel.


Toelichting

Het is nodig dat voor een zorgtoepassing een partij is aangewezen om de regie te voeren. Het voeren van regie doelt op het faciliteren en ondersteunen van de zorgaanbieders bij de implementatie in de keten. De GtK-dienstverlener is de partij die deze rol invult. Binnen een samenwerkingsverband  kan één van de aangesloten zorgaanbieders deze rol ook zelf invullen. 


Een GtK-dienstverlener kan de zorgaanbieder ondersteunen bij de implementatie van het Twiin vertrouwensmodel inclusief coördinatie en afstemming van de tussenstappen op weg naar volledige implementatie. Een voorbeeld is de ondersteuning van zorgaanbieders om bestaande samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders en dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers aan te passen om deze in lijn te brengen met het Twiin afsprakenstelsel


Voorbeelden van partijen die de rol van GtK dienstverlener kunnen vervullen (na validatie via Proces Toetreden en Valideren).

 • Regionale/categorale samenwerkingsorganisaties
 • Zorgaanbieders (voor andere zorgaanbieders en voor de eigen organisatie)
 • Landelijke samenwerkingsorganisaties zoals bijvoorbeeld VZVZ 

Begrip: GtK-beheerder

Een organisatie die verantwoordelijk is voor het technisch beheer over de GtK-applicaties en  het GtK-netwerk.


Voorbeelden van partijen die de rol van GtK-beheerders kunnen vervullen  (na validatie via Proces Toetreden en Valideren).

 • RSO's als beheerders van  XDS-infrastructuur
 • Philips en Enovation als beheerder XDS-infrastructuur

 • VZVZ als beheerder van het LSP
 • Chipsoft als beheerder van de applicatie Zorgplatform 

Begrip: GtK-applicatie

De applicatie die gevalideerd is op basis van het Twiin afsprakenstelsel en functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin ten aanzien van één of meer zorgtoepassingen.


Toelichting:

De GtK-applicatie wordt geleverd door een leverancier die de GtK-applicatie heeft laten valideren en goedkeuren op basis van het Twiin afsprakenstelsel. De Leverancier sluit een verwerkersovereenkomst of subververwerkersovereenkomst af met de zorgaanbieder. Voorbeelden van mogelijke GtK-applicaties ( (na validatie via Proces Toetreden en Valideren).

 • XDS Gateway voor beelduitwisseling
 • Nuts Node voor eOverdracht
 • FHIR koppelvlak voor BgZ
 • Koppelvlakken met de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen (b.v. Mitz)

Begrip: GtK-netwerk

Het digitale communicatie netwerk dat gevalideerd is op basis van het Twiin Afsprakenstelsel en dat functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin.

Toelichting, bijvoorbeeld validatie op

Gebruik certificaten
Voldoende bandbreedte
Encryptie op berichten

Een GZN-verbinding kan hier invulling aan geven.

Een zorgaanbieder kan de taken van de GtK-beheerder en de GtK-dienstverlener zelf doen, de zorgaanbieder kan er ook voor kiezen deze taken te outsourcen. De GtK-applicatie zijn die applicaties die gevalideerd zijn op basis van het Twiin afsprakenstelsel en functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin ten aanzien van één of meer zorgtoepassingen. Het GtK-netwerk is het netwerk dat gevalideerd is op basis van het Twiin Afsprakenstelsel en dat functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin.

GtK rollen

Hierbij een schematische weergave van de verschillende GtK rollen. De zorgaanbieder kan de taken van de GtK-beheerder zelf invullen, maar kan deze ook uitbesteden aan één of meerdere derde partij(en). Binnen samenwerking van zorgaanbieders kan één van de aangesloten zorgaanbieders de rol van GtK beheerder ook zelf invullen.

een zorgaanbieder kan zelf de rol van GtK-dienstverlener en GtK-beheerder invullen of deze uitbesteden aan één of meerdere derde partijen


Aansluitingen binnen het Twiin netwerk tussen twee zorgaanbieders

Onderstaand figuur illustreert hoe de technische aansluiting tussen 2 zorgaanbieders verloopt. Iedere zorgaanbieder maakt gebruik van zijn GtK-applicatie (al dan niet geoutsourced via een GtK-beheerder). De aansluiting met de gemeenschappelijke voorzieningen verloopt via een GtK-applicatie

Voorwaarden Twiin

Zorgaanbieders zijn verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg, zoals ook uitgewerkt in het hoofdstuk juridische context en in de governance en vertrouwensmodel. Deze verantwoordelijkheden kunnen zorgaanbieders niet overdragen aan een GtK-beheerder of GtK-dienstverlener. Gelet op die verantwoordelijkheden worden zorgaanbieders door het sluiten van een deelnemersovereenkomst  gebonden aan het Twiin afsprakenstelsel. De taken en verantwoordelijkheden van de Zorgaanbieder, GtK-beheerder en de GtK-dienstverlener zijn beschreven in de aansluitvoorwaarden GtK   Voorwaarden Twiin als onderdeel van de aansluit- en implementatiewijzer • No labels