Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is met zorgvuldigheid geschreven. De afspraken in deze versie gelden passen bij de huidige stand van zaken als het gaat om landelijke gegevensuitwisseling.  Het Afsprakenstelsel is geen stilstaand stelsel. Net als de wereld om ons heen verandert het Twiin Afsprakenstelsel al naar gelang de ontwikkelingen in wetgeving, ict-innovaties, spelers op de markt (zorgaanbieders en leveranciers) en inzichten die Twiin vergaart. De basis is solide basis, daar bouwen we op verder, we gaan beproeven en in de praktijk toepassen.


De structuur van het Twiin Afsprakenstelsel is zo opgebouwd dat het lezen van de hoofdstukken in volgorde van de inhoudsopgave een logische is. Vanuit de  doelstellingen, ambitie en overtuigingen van Twiin - beschreven in de grondslag en de juridische context, gegeven vanuit de overheid - volgt de governance en het vertrouwensmodel van Twiin. De diensten en processen geven daar verder organisatorische invulling aan. In de architectuur is beschreven hoe de gegevensuitwisseling daadwerkelijk gaat plaatsvinden door middel van uitgangspunten, modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiewijzers. In de zorgtoepassingen beschrijven we op basis van bovenstaande hoe dit in de zorgtoepassing is gespecificeerd. 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onderverdeeld in de volgende hoofdonderwerpenUiteraard kun je ook direct naar het hoofdstuk van jouw interesse gaan. Soms maken we binnen een hoofdstuk een verwijzing (door middel van een link) naar een ander hoofdstuk voor meer duiding en context.  


Tooltip

Liever een link in een ander tabblad openen? Ctrl <link>
Liever een link in een nieuw venster openen? Shift <link>


Op de pagina Doelgroepen is per doelgroep een handreiking gegeven welke onderdelen van het afsprakenstelsel voor de doelgroep vooral relevant zijn of klik hieronder op expand

Doelgroepen


Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel.


Het afsprakenstelsel is een vastlegging van de afspraken en de architectuur behorende bij de doelstelling van Twiin. Het afsprakenstelsel is van belang voor verschillende functionarissen binnen verschillende doelgroepen van Twiin.  Doelgroep gerichte communicatie vindt plaats via verschillende communicatiekanalen op basis van het afsprakenstelsel. De hoofdpagina's van het Twiin afsprakenstelsel zijn gericht op de geïnteresseerde en enigszins ingewijde betrokkenen bij informatie-uitwisseling in de zorg. De meer gedetailleerde subpagina's zijn geschreven met de focus op architecten, leveranciers, juristen, privacy officers. 


Hieronder worden kort de verschillende doelgroepen genoemd en een handreiking gedaan welke delen voor verschillende functies het meest van belang is. 


Zorgaanbieders

Informatie wordt uitgewisseld van zorgaanbieder naar zorgaanbieder, zorgaanbieders zijn dan ook de deelnemers van het Twiin afsprakenstelsel. Binnen dit afsprakenstelsel zijn de zorgaanbieders de beslissers om aan te sluiten bij het stelsel. Zij bepalen of zij willen aansluiten om patiëntgegevens via het netwerk uit te wisselen met andere zorgverleners en/of de patiënt. 


Zorgverleners

De zorgverleners binnen de zorgaanbieders zijn de eindgebruikers van het Twiin afsprakenstelsel. Zij beslissen of zij voor hun use cases gebruik willen maken van het netwerk voor het uitwisselen van patiëntgegevens.


Patiënten

Om überhaupt gegevens te mogen delen is de toestemming van de patiënt nodig. Ook moet Twiin voldoen aan alle aspecten van het vertrouwensmodel zodat uitwisseling van gegevens op een veilige manier kan plaatsvinden. Daarnaast wordt in de nabije toekomst voorzien dat patiënten inzicht krijgen in hun gegevens via hen Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO). De ontsluiting van PGO's op Twiin is echter nog nog niet uitgewerkt. 


Leveranciers

Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het netwerk te realiseren; zonder leveranciers geen uitwisseling. Vandaar dat Twiin samenwerkt met leveranciers van EPD-, PACS- en RIS-systemen om oplossingen te genereren zodat ze kunnen aansluiten op het landelijke Twiin netwerk. In het bedenken van de oplossingen is uitgegaan van de functionele behoeften van de eindgebruikers. De zorgaanbieders kunnen de leveranciers opdracht geven te voldoen aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel zodat uiteindelijk zorgaanbieders kunnen uitwisselen. In het afsprakenstelsel staan de eisen helder weergeven, zodat voor de leveranciers helder is waaraan voldaan moet worden om zorgaanbieders te kunnen laten aansluiten. Leveranciers kunnen zich kwalificeren als GtK Beheerder (in dienst van GtK Dienstverlener). Daarnaast kunnen ze verschillende applicaties kwalificeren. 


Regio's

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerking Organisatie (RSO). Een RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft daardoor een breed mandaat en vertrouwen. Dat maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatieoplossingen in de regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. RSO’s hebben te maken met alle type zorgaanbieders met al hun verschillende informatiesystemen. Zij hebben ervaring met wat er nodig is om in zo'n diverse omgeving te komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen. RSO’s zijn daarbij niet gebonden aan een bepaalde oplossing of bepaalde leverancier; zij maken gebruik van die voorzieningen die de gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen (bron: RSO NL). RSO’s kunnen zich kwalificeren als GtK Dienstverlener en als GtK Beheerder. 


  • No labels