Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De zorgsector in Nederland staat de komende decennia voor grote uitdagingen: een toenemende vergrijzing, stijgende comorbiditeit, een krimpende beroepsbevolking en de sterke opkomst van thuiszorg en via digitale middelen. Mondigere patiënten en hun netwerk/mantelzorgers willen samen beslissen over de behandeling, over de kwaliteit van leven en willen daarvoor onder meer inzicht hebben in bereikte resultaten van behandelingen en/of medicatie. Patiënten kunnen daarnaast allerlei informatie zelf registreren en worden daarmee ook een steeds actievere bron en drager van informatie. De zorg wordt steeds complexer, steeds meer van geplande zorg via zorg in afgesproken ketens naar zorg in een netwerk waar patiënt, zorgverleners, zorgondersteuners en mantelzorgers steeds intensiever samenwerken. Specialisatie binnen de zorg neemt steeds verder toe en de kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om zorggegevens veilig, verantwoord en betrouwbaar te kunnen delen. 


Er zijn veel initiatieven binnen Nederland met betrekking tot informatie-uitwisseling binnen de zorg. Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nodig. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel. In Nederland zijn al veel goede oplossingen om informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders. Alleen komen deze vaak niet verder dan een regionaal of categoraal netwerk of oplossingen tussen bepaalde zorgaanbieders. Organisaties lopen steeds tegen hetzelfde aan: opschalen of verbinden van de bestaande oplossingen. 


Twiin ziet de noodzaak tot  verbinden en opschaling van regionale, categorale en landelijke zorgnetwerken. Twiin heeft pragmatische visie over hoe we binnen een beperkt aantal jaren door optimaal gebruik te maken van bestaande zorgnetwerken,  voorzieningen,  informatiestandaarden , normen en beleid. Aangevuld met de wensen vanuit het veld tot meer efficiëntie, kwaliteit, samenhang, hergebruik en verlaging van registratielasten kunnen komen bij het delen en uitwisselen van zorggegevens. Twiin haakt in zijn conceptuele architectuur aan op de visie op samenhang in zorginfrastructuren.  


In deze visie nemen gemeenschappelijke diensten en knooppunten een essentiële plaats in. Om samenwerking, uitwisseling en interoperabiliteit te bevorderen worden gemeenschappelijke diensten of afspraken ingericht voor randvoorwaardelijke en/of generieke functies. Om bestaande zorgnetwerken met elkaar te verbinden op alle lagen van interoperabiliteit maken we gebruik van knooppunten. Indien een knooppunt voldoet aan het Twiin afsprakenstelsel noemen we dit een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt, afgekort GtK. Een GtK is  een dienstverlener (een juridische entiteit) voor het veilig delen en/of uitwisselen van gegevens en maakt daarvoor gebruik van een uitwisselingsinfrastructuur. 


  

Figuur 1 laat zien dat Twiin zich richt op voorlopig 5 zorgtoepassingen voor landelijke beschikbaarheid van informatie. Bestaande regionale, landelijke, categorale zorgnetwerken worden met elkaar in verbinding gebracht via knooppunten door middel van afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen. Natuurlijk volgend wet en regelgeving. Bij elke uitwisseling of beschikbaar stellen van gegevens vinden er controle checks plaats alvorens tot uitwisseling wordt overgegaan. 


Binnen Twiin zijn in de visievorming een aantal conceptuele oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze oplossingsrichtingen zijn gerangschikt naar organisatorische verantwoordelijkheid voor gegevens (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) van decentraal via centraal naar gemeenschappelijk.

In de realisatie is gekozen voor een variant van de conceptuele oplossingsrichting A. De gegevens staan bij de bron, waar deze door middel van een index gevonden kunnen worden.


Voor meer informatie zie onder de logische architectuur:

Logische architectuur

Knooppunten

Gemeenschappelijke voorzieningen


  • No labels