Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Deze pagina geeft een verdere verdieping van het concept GTK aan de hand van het interoperabiliteitsmodel, in figuur 1 is dit schematisch samengevat. Elke laag wordt hieronder verder kort toegelicht, voor de begripsvorming zijn hier alleen de kernpunten opgenomen die een GTK typeren. In de aansluitvoorwaarden voor een GTK is in meer detail opgenomen aan welke vereisten moet worden voldaan.

Figuur 1. Samenvatting GTK op het interoperabiliteitsmodel

Voor de begripsvorming is tevens van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende componenten: a). de organisatie, b). een rol die deze organisatie vervult en c.) de applicaties die worden gebruikt om die rol te kunnen vervullen.

Dit is schematisch samengevat in figuur 2.

Figuur 2. GTK in relatie tot zorgaanbieders en gemeenschappelijke voorzieningen.

Toelichting op de onderdelen:

GTK = Gekwalificeerd Twiin Knooppunt, de organisatie die de knooppuntfunctie vervult in het kader van Twiin
GTK-applicatie (werkterm) = de applicatie die o.a. functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin (zowel push als pull)
DGV (werkterm) = Dienstverlener Gemeenschappelijke Voorziening, de organisatie die verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke voorziening
GV = Gemeenschappelijke Voorziening, de daadwerkelijke tools/software waarmee de gemeenschappelijke voorziening wordt ondersteund
XIS = zorginformatiesysteem, de applicatie/software waarmee het zorgproces binnen een instelling wordt ondersteund en brondossiergegevens bevat
GBZ = Goed Beheerd Zorgsysteem, een door een GBZ-beheerorganisatie beheerd softwarepakket en de IT-omgeving waarin dit door de zorgaanbieder wordt gebruikt. Alleen systemen die voldoen aan de eisen van het GBZ mogen gegevens uitwisselen via het GTK. N.B: De rol GBZ binnen het Twiin afsprakenstelsel is nog ter bespreking en ter besluitvorming en hangt af van de uitkomst van de discussie of zorgaanbieders ook deelnemers worden aan het Twiin afsprakenstelsel)


GZN = Goed Beheerde Zorgnetwerk, de netwerkleverancier die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen GTK’s (en evt. tussen GTK en DGV/GV afhankelijk van of de dienst dit vereist). N.B. Tussen GTK en de Zorgaanbieder kan ook gebruik gemaakt worden van een GZN, dat is aan het GTK, dit is geen vereiste vanuit het Twiin afsprakenstelsel.Organisatie

OnderwerpToelichting
De organisatie die de rol van GTK vervult is een rechtspersoonEen rechtspersoon is een juridische entiteit waaraan de wet rechtspersoonlijkheid heeft toegekend, met rechten en verplichtingen. Een GTK kan als juridische entiteit overeenkomsten en contracten aangaan, zowel met de aangesloten zorgaanbieders als met de beoogde Twiin organisatie en dienstverleners gemeenschappelijke voorzieningen.
Een GTK handelt namens de aangesloten zorgaanbiedersVoor Twiin is het GTK het primaire aanspreekpunt. De belangen van de aangesloten zorgaanbieders moeten op een neutrale wijze worden behartigd. Een GTK moet kunnen aantonen hoe de vertegenwoordiging en invloed van de zorgaanbieders is georganiseerd. 

Een GTK heeft expertise in interoperabiliteit in de zorg

Landelijke interoperabiliteit in de zorgcommunicatie is complexe materie en vraagt om een bepaalde focus, niet elke organisatie kan dit zonder de juiste expertise invullen. Compliance aan diverse normen en kaders voor interoperabiliteit in de zorg is een vereiste.

Een GTK vervult een regiefunctie

Een GTK heeft een proces ingericht om het gebruik van de zorgtoepassing, waarvoor een knooppunt wil aansluiten, te monitoren. Het doel hiervan is het stimuleren van een hoger volume berichtenverkeer om een bepaalde mate van volwassenheid van de uitwisseling te realiseren.


Zorgproces

OnderwerpToelichting

Een GTK vervult de functie van keten-/netwerkpartner

Een GTK stemt als integraal onderdeel van de zorgcommunicatieketen (en daarmee dus ook het zorgproces) af met de aangesloten zorgaanbieders over ondersteuning van (transmurale) zorgprocessen en adviseert daarover.

Een GTK heeft de zorgprocessen in de context van Twiin beschreven.

Een GTK heeft de zorgprocessen rondom een zorgtoepassing beschreven en afgestemd met de aangesloten zorgaanbieders die gebruik maken van deze zorgtoepassing.


Informatie

Onderwerp

Toelichting

Een GTK borgt conformiteit aan de in het afsprakenstelsel vastgelegde (informatie)standaarden.

Een GTK zorgt met de aangesloten partijen voor implementatie en naleving van de afgesproken (informatie)standaarden (algemeen en zorgtoepassing specifiek). Landelijke (semantische) interoperabiliteit kan alleen worden bewerkstelligd als alle aangesloten partijen zich houden aan de afgesproken (informatie)standaarden.


Applicatie

OnderwerpToelichting

Een GTK gebruikt één of meer GTK- applicaties voor gegevensuitwisseling

Een GTK applicatie kan één of meer applicatiefuncties (systeemrollen) ten behoeve van Twiin ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gateway functie* voor ondersteuning van:
    • Koppelvlakken tussen knooppunten
    • Koppelvlakken tussen knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen
    • Koppelvlakken tussen knooppunten en de applicaties van de zorgaanbieders
  • Applicatiefuncties voor autorisatie
  • Applicatiefuncties voor translaties (zoals content conversie en protocolconversie)

* We gebruiken hier bewust niet de term uitwisselingssysteem (US), omdat de gateway functie van Twiin een bredere scope heeft.
De Twiin gateway functie is wel vergelijkbaar met de functie van een US met als verschillen dat een Twiin gateway ook push verkeer ondersteunt en andere uitwisselingen die niet direct betrekking hoeven te hebben op patiëntgegevens (bijv. koppeling met gemeenschappelijke voorzieningen).

Een GTK gebruikt één of meer gemeenschappelijke voorzieningen

Voor een correcte werking van een Twiin zorgtoepassing is gebruik van één of meer gemeenschappelijke voorzieningen noodzakelijk, denk bijvoorbeeld aan localisatie, toestemming en adressering. Uitgangspunt is dat het GTK de koppeling met de gemeenschappelijke voorziening regelt om de zorgaanbieders te ontlasten.
Naast de koppeling met andere GTK applicaties heeft elke GTK een verbinding met die gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor een zorgtoepassing.

Een GTK kan de GTK-applicatie uitbesteden.

Een GTK is verantwoordelijk voor de GTK applicatie(s) waarmee het GTK voor een bepaalde zorgtoepassing de connectiviteit regelt, maar hoeft dit niet per se in eigen beheer te hebben.
Het moet wel duidelijk zijn waar welke GTK applicaties belegd zijn in het geval van uitbesteding. Het GTK blijft voor Twiin het eerste aanspreekpunt.
In geval van uitbesteding hanteren we de termen 'organisatorisch knooppunt' en 'technisch knooppunt' om respectievelijk duidelijk te maken of we het over het GTK hebben of alleen de GTK-applicatie (ofwel de uitwisselingsinfrastructuur), dit is weergegeven in figuur 3. Er zijn diverse varianten en combinaties van uitbesteding mogelijk, enkele voorbeelden daarvan zijn opgenomen in figuur 4.


Figuur 3. Uitgangsconcept v.s. uitbestedingFiguur 4. Voorbeelden van uitbestedingen van de GTK-applicatie


Een GTK gebruikt gecertificeerde GTK-applicaties.

Een GTK applicatie wordt gecertificeerd aan de hand van voorwaarden in het Twiin afsprakenstelsel. Een GTK treedt tot Twiin toe met een bepaalde configuratie van gecertificeerde GTK-applicaties. Als er een wijziging optreedt (bijv. een andere leverancier of oplossing) dan zal een herkwalificatie of minstens een toets van het GTK uitgevoerd moeten worden om de interoperabiliteit te borgen.


ICT infrastructuur

OnderwerpToelichting
Een GTK voldoet aan de gestelde voorwaarden voor de server- en netwerkinfrastructuur. Deze voorwaarden zijn zorgtoepassing agnostisch.Een GTK zorgt ervoor dat de server- en netwerkinfrastructuur van het knooppunt voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer aan deze eisen worden voldaan wordt geborgd dat elk GTK op een uniforme wijze kan communiceren met elk ander GTK in het Twiin netwerk.


  • No labels