Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Twiin dat zijn wij"

Twiin richt zich op het verbinden van alle partijen, want draagvlak en commitment zijn essentieel voor het realiseren van het doel. Door samen op te trekken met de focusprogramma’s, de VIPP programma’s, koepels, zorgaanbieders, zorgverleners en leveranciers worden resultaten geboekt en komt programma Twiin tot gedragen oplossingsrichtingen. Bij het ontwikkelen van oplossingen, wordt uitgegaan van de functionele behoeften van de eindgebruikers om te borgen dat deze ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden. De infrastructuur en de bijbehorende afspraken zijn in eerste instantie gericht op informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. De oplossing ondersteunt ook de patiënt bij zijn rol om regie te voeren over zijn gezondheid. Daarom sluit het programma nauw aan bij de bijbehorende ontwikkelingen zoals Mitz en het programma MedMij.

Twiin verbindt en brengt samen. De actieve samenwerking met de genoemde organisaties, alsook de (Vrienden van het) Informatieberaad, werpt zijn vruchten af. Binnen programma Twiin werken we samen met leveranciers en zorgaanbieders in de versnellingssessies en luisteren naar de gebruikers binnen de klankbordgroepen en de gebruikersgroep. Besluitvorming vindt plaats in de stuurgroep Twiin, gehoord hebbende de verschillende adviezen vanuit bijvoorbeeld de adviesraad beeldbeschikbaarheid, met daarachter de inhoudelijke klankbordgroep beeldbeschikbaarheid. 

Zorgaanbieders

Informatie wordt uitgewisseld van zorgaanbieder naar zorgaanbieder. De zorgaanbieders zijn dan ook de gebruikers van de Twiin architectuur en  het afsprakenstelsel. Binnen dit afsprakenstelsel zijn de zorgaanbieders de beslissers om aan te sluiten bij het stelsel. Zij bepalen of zij willen aansluiten om patiëntgegevens via het netwerk uit te wisselen met andere zorgverleners en/of de patiënt.

Zorgverleners

De zorgverleners binnen de zorgaanbieders zijn de eindgebruikers  van het afsprakenstelsel. Zij beslissen of zij voor hun use cases gebruik willen maken van het netwerk voor het uitwisselen van de patiëntgegevens. Daarmee bepalen de zorgverleners uiteindelijk het succes van het netwerk. De zorgverleners bepalen daarom de business requirements waar het netwerk aan moet voldoen om hun use cases goed te ondersteunen.

Patiënten

Ook de patiënten zijn (toekomstige) gebruikers van het netwerk. Er wordt voorzien dat in de toekomst PGO's via MedMij aan kunnen sluiten op het landelijk netwerk. Op die manier kunnen de patiënten via een PGO hun eigen gegevens inzien en op termijn beschikbaar stellen aan het netwerk. Hoe deze ontsluiting er functioneel en technisch uitziet, is nog niet uitgewerkt.

Leveranciers

Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het netwerk te realiseren. Zo zullen leveranciers van EPD, PACS en RIS systemen meewerken en meedenken en waar nodig ontwikkelen, zodat ze kunnen aansluiten op het landelijke Twiin netwerk. Hier worden in dit afsprakenstelsel eisen voor gegeven, zodat voor de leveranciers helder is waaraan voldaan moet worden om zorgaanbieders te kunnen laten aansluiten.

Regio's

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerking Organisatie (RSO). Zo’n RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft daardoor een breed mandaat en vertrouwen. Dat maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatie oplossingen in de regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. RSO’s hebben te maken met alle types zorgaanbieders met al hun verschillende informatiesystemen. Zij hebben ervaring met wat er nodig is om in zo'n diverse omgeving te komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorg-communicatie bevorderen. RSO’s zijn daarbij niet gebonden aan een bepaalde oplossing of bepaalde leverancier; zij maken gebruik van die voorzieningen die de gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen (bron RSO NL). RSO's worden in het afsprakenstelsel gezien als Knooppunten, welke zich kunnen kwalificeren tot Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK) om zo gegevens tussen zorgaanbieders beschikbaar te stellen. 

Knooppunten

Een knooppunt is in de context van Twiin een dienstverlener (een juridische entiteit) voor het veilig delen en/of uitwisselen van gegevens en maakt daarvoor gebruik van een uitwisselingsinfrastructuur. Een knooppunt dat wil participeren in Twiin kan aansluiten op het Twiin netwerk door toe te treden tot het Twiin afsprakenstelsel.  Het knooppunt zal zich hiervoor eerst moeten kwalificeren door te voldoen aan de aansluitvoorwaarden voor één of meer Twiin zorgtoepassingen. Na kwalificatie verkrijgt het knooppunt het label 'Gekwalificeerd Twiin Knooppunt' of kortweg 'GTK'.  Een GTK moet worden gezien als een rol die een dienstverlener vervult in het kader van Twiin met bijbehorende verantwoordelijkheden. Een knooppunt dat het label GTK draagt heeft op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel afspraken gemaakt met Twiin, de op het knoopunt aangesloten zorgaanbieders en aanbieders van gemeenschappelijke voorzieningen conform het Twiin afsprakenstelsel. 

  • No labels