Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dit onderdeel beschrijft de operationele processen voor het Twiin netwerk. Deze processen hebben als doel het Twiin netwerk te beheren en te laten functioneren voor de Twiin zorgtoepassingen. Hieronder valt onder andere het beheren van het afsprakenstelsel, de relaties in het netwerk, het technische netwerk, toetreding en wensen of wijzigingen. De processen zijn primair geschreven voor de beheerorganisatie en de deelnemers.  
StatusGereed voor release 0.8
Wat volgt in een volgende versie van het afsprakenstelsel

Nieuwe processen, o.a. release & changemanagement, uittredingsproces

Diverse formulieren / templates benoemd in de processen

Verdieping van en akkoord op huidige  processen

Van elk proces worden beschreven: de doelstelling, de verantwoordelijken en de processtappen met activiteiten.

Leeswijzer:

  • Proces Toetreden: Het Proces Toetreden beschrijft de stappen die genomen moeten worden om toe te treden tot het Twiin netwerk als Gekwalificeerd Twiin Knooppunt en/of extra gekwalificeerd te worden voor meer Zorgtoepassingen.
  • Proces Certificering Leveranciers: Het Proces Certificering Leveranciers heeft als doel om producten van leveranciers het kenmerk 'Twiin gekwalificeerd' te laten verkrijgen.
  • Proces Migratie: Het proces Migratie heeft als doel om een deelnemer van de huidige situatie naar de nieuwe vereiste situatie te begeleiden om in productie te kunnen gaan voor de betreffende zorgtoepassing(en).
  • Proces Incidentmanagement: Het Proces Incidentmanagement heeft als doel om verschillende typen incidenten op gestructureerde wijze binnen de context van Twiin af te handelen.
  • Proces Changemanagement: Het Proces Changemanagement heeft als doel om wijzigingsverzoeken op een gestructureerde wijze af te handelen.
  • Proces Instandhouding en naleving: Het Proces instandhouding en naleving heeft als doel de veilige en betrouwbare werking, de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het gehele Afsprakenstelsel te borgen.
  • Proces Nieuwe Zorgtoepassingen: Het Proces Nieuwe Zorgtoepassingen beschrijft de stappen die genomen moeten worden om nieuwe zorgtoepassingen in Twiin op te nemen.


  • No labels