Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De inhoudelijke component kent zeven onderdelen. Deze onderdelen hangen samen; keuzes in het ene onderdeel zijn van invloed op keuzes in het andere onderdeel. De onderdelen kennen ruwweg een volgordelijkheid (van behandelrelatie met de klok mee tot transparantie), maar geen enkel kan worden overgeslagen. In het Twiin Afsprakenstelsel wordt uitgewerkt welke eisen uit deze zeven onderdelen voortvloeien voor de deelnemende organisaties (zie hiervoor Gemeenschappelijke functies en voorzieningen).


Formele component

De formele component van het Vertrouwensmodel Twiin bepaalt hoe partijen waarborgen dat alle deelnemende organisaties voldoen aan de afspraken op deze zeven onderdelen. Die waarborgen zien onder andere op het maken van contractuele afspraken en op de wijze van toetsing van aansluitvoorwaarden. Een belangrijke vraag die hierbij voorligt ten aanzien van de governance is op welke manier deelnemers zich binden aan het Twiin Afsprakenstelsel. Een andere vraag is hoe zorgaanbieders gerepresenteerd worden en meebeslissen over wijzigingen in het Twiin Afsprakenstelsel.

...