Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8 WIP

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk  Het twiin afsprakenstelsel bevat een architectuur bestaande uitgangspunten (principes), modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen, zowel voor de generieke laag als per zorgtoepassing.

...