Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Doel Release 0.8 

Het doel van deze release is om inzage te geven in de huidige stand van zaken van het Twiin afsprakenstelsel. Twiin wil transparant zijn over waar aan gewerkt wordt en in welke richting Twiin is transparant over de werkzaamheden en de richting waarin Twiin beweegt. Met deze release laat Twiin zien wat er tot nu toe is gerealiseerd. Deze release is (nog) niet volledig beproefd in de praktijk, en release 0.8 geeft Twiin opnieuw inzage in het Twiin Afsprakenstelsel. Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin-projecten (: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht , en BgZ). Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel om in . In de 2de tweede helft van 2021 publiceren we een solide basis voor implementatie te publiceren in versie 1.0. 


Ook na publicatie van v1release 1.0 zal blijft het Twiin afsprakenstelsel zich blijven ontwikkelen. Een constatering is dat verschillende De onderdelen van het afsprakenstelsel verschillend zijn qua Twiin afsprakenstelsel bevinden zich in een verschillende fase van ontwikkeling. Dit betekent niet dat het nog niet bruikbaar is, zo is hetgeen . De informatie die is vastgelegd in de implementatiewijzer is concreet toepasbaar. Tegelijkertijd probeert het afsprakenstelsel proberen we afspraken vast te leggen bij onderwerpen die nog in ontwikkeling zijn , en waar meningen verschillen, zoals bijvoorbeeld rondom het vertrouwensmodel en de governance. De ideeën zijn er en richtingen zijn bepaald, onder andere door wet- en regelgeving. Wat we afspreken, en vooral hoe we het gaan realiseren, wordt met elke nieuwe release scherper. Zo groeien we gezamenlijk door naar een landelijk afsprakenstelsel voor meerdere zorgtoepassingen, met meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, waar we vertrouwen in hebben. 


Releasematig werken

Het Twiin afsprakenstelsel Afsprakenstelsel volgt een groeimodel, wat . Dit betekent dat er wordt geleerd we leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen worden gebruikt gebruiken we om een volgende release aan te scherpen.   Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, die in opeenvolgende releases worden gepubliceerd.  

...

 • Zorgtoepassing BgZ is toegevoegd
 • De implementatiehandleiding Beeldbeschikbaarheid is een onderdeel gemaakt van het twiin Twiin afsprakenstelsel. Delen zijn verplaatst naar de aansluit en implementatiewijzer kern en naar de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid. Op deze manier is maximale hergebruik, beschikbaarheid, consistentie en integriteit beter geborgd.
 • De indeling van het onderdeel architectuur is logischer en intuïtiever gemaakt met minder klikken
 • Er is een eerste opzet gemaakt voor de diensten die Twiin gaat aanbieden.
 • De aansluitvoorwaarden GtK zijn aangescherpt a.d.h. aan de hand van versnellingssessies eind 2020 en inzichten uit projecten Knoop. en Beeldbeschikbaarheid. Eventuele tegenstrijdigheden zijn verwijderd.
 • Er is een korte termijn oplossing beschreven voor autorisatie 
 • De definitie van het vertrouwensmodel is toegevoegd (Governance & Vertrouwensmodel)
 • Toegevoegd is een uitleg van hoe we omgaan met lokalisatie zolang nog niet iedereen is aangesloten op Mitz als gemeenschappelijke voorziening (Lokalisatie & toestemming)

...

Reviewwijzer voor klankbordgroep en expertgroep.

Handreiking / Tips:

 • Review Release 0.8 niet in zijn geheel. Focus je op de wijzigingen, zoals hierboven vermeld.

...

 •  
 • Geeft bij voorkeur commentaar via in-line comments (

...

 • selecteer de tekst

...

 • en

...

 • voeg via het ballontje een

...

 • comment toe

...

 • ) of via

...

 • ‘comments’ onder aan iedere pagina. Mailen met opmerkingen mag ook naar info@twiin.nl

...

 • o.v.v. Release 0.8. 
 • Aan de datum boven aan de pagina

...

 • kun je zien wanneer een pagina voor het laatst is bijgewerkt.  

...

 • Opmerkingen op Release 0.8 worden meegenomen in de doorontwikkeling naar Release 1.

...


Proces

Het Twiin afsprakenstelsel Afsprakenstelsel release 0.8 is een product van het programma Twiin. De hoofdstukken zijn gereviewed door het expertteam als mede en de Twiin-klankbordgroepen. Aan deze klankbordgroepen nemen vertegenwoordigers vanuit koepels en verenigingen deel. Deze hebben op verschillende onderwerpen meegelezen, waarbij hun reacties en opmerkingen zijn verwerkt. 


In samenwerking met leveranciers is de technische implementatiehandleiding voor de zorgtoepassing beeldbeschikbaarheidBeeldbeschikbaarheid, een onderdeel van de architectuur, opgesteld. Consensus op de inhoud is bereikt tijdens de versnellingssessies. 


Voor de BgZ is een basis gelegd in de zorgtoepassing BgZ. Consensus over de implementatiehandleiding dient nog verkregen te worden door: 

 • Nadere nadere afstemming en finetuning nav naar aanleiding van doorontwikkeling informatiestandaard BgZ met NICTIZ;
 • Afstemming afstemming met leveranciers;
 • Testen testen en beproeven
 • Opzetten Pilot ism VIPP5
 • Uitvoeren roadmap ism ;
 • opzetten pilot in samenspraak met VIPP5;
 • uitvoeren roadmap in samenspraak met VIPP5 en betrokken partijen (zorgaanbieders, leveranciers, koepels, RSO's, VZVZ).


Leeswijzer

De structuur van het afsprakenstelsel Twiin Afsprakenstelsel is zo opgebouwd dat het lezen van de hoofdstukken in volgorde van de inhoudsopgave een logische is. Toch kan de lezer ook direct naar de hoofdstukken van zijn of haar interesse gaan. Soms wordt er maken we binnen een hoofdstuk een verwijzing (door middel van een link) gemaakt naar een ander hoofdstuk voor meer duiding en context.  


Het Twiin afsprakenstelsel Afsprakenstelsel is onderverdeeld in de volgende hoofdonderwerpen: 

Children Display
pageTwiin Afsprakenstelsel Release 0.8 Def

Iedere hoofdpagina begint met een: 

 • Korte een korte omschrijving wat dit onderdeel omhelst;
 • De de status van dit onderdeel;
 • Wat wat volgt in de volgende release.

...