Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Onder diensten komen in het afsprakenstelsel de diensten van de organisatie Twiin. 
StatusGereed voor release 0.8
Wat volgt in volgende versie van het afsprakenstelsel

Verdieping en uitwerking van de diensten zoals benoemd op de hoofdpagina


Inleiding en proces

Dit stuk voorziet in een eerste beschrijving van het beheer en de diensten binnen Twiin. Deze diensten worden aangeboden om de continuïteit van Twiin te garanderen. Bijvoorbeeld het aanbieden van de dienst 'kwalificatie' is essentieel om ervoor te zorgen dat de toetreder voldoet aan het afsprakenstelsel. Deze garantie willen de bestaande organisaties die uitwisselen met Twiin immers hebben. Ook zijn de diensten een middel om het vertrouwensmodel te garanderen. Voor het aanbieden van deze diensten wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande processen zoals bijvoorbeeld beschreven binnen de NEN7522.

De beschrijving van de dienst staat los van de vraag wie of welke organisatie deze dienst gaat leveren. Welke partij dit is, hangt onder andere af van keuzes die worden gemaakt binnen het vertrouwensmodel en de bijbehorende governance van Twiin.

 

Wat zijn diensten

Diensten zoals omschreven binnen Twiin voorzien op een beschreven en duidelijke prestatie die toegevoegde waarde levert voor de deelnemers binnen Twiin. Deze prestatie wordt geleverd onder regie van een onafhankelijke Twiin organisatie. Het gaat om een prestatie in de beheerfase van Twiin. Een dienst kan aanvullend zijn op een proces. Het proces is hierbij het ‘pad’ dat te volgen is, de dienst biedt dan een aanvullende prestatie om bijvoorbeeld het proces te vergemakkelijken.


Principes & uitgangspunten

De volgende principes uit de grondslag zijn leidend voor de uitwerking van diensten en beheer:

 • Twiin levert een vertrouwd netwerk (principe 2)
 • De functionele behoeften van zorgverleners, zorgaanbieders en patiënt zijn leidend (principe 4)

met de volgende uitgangspunten

 • Het dienstenmodel volgt het vertrouwensmodel, dit laatste is leidend
 • Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande organisaties, diensten en structuren om het beheer en diensten van Twiin in te richten
 • Landelijk regie, lokaal cq. regionaal beheer (doel: beheer zo dicht mogelijk bij de bron organiseren). Dit met als doelstelling om te komen tot efficiënt ingerichte beheerprocessen en dienstverlening.
 • De diensten van Twiin worden aangeboden door een neutrale en onafhankelijke organisatie (commerciële belangen mogen geen invloed hebben op het beheer van Twiin)

 

Relatie met andere onderwerpen

Het aanbod wat Twiin gaat bieden als diensten en beheer is sterk gerelateerd aan de uitgangspunten van het vertrouwensmodel en het organisatiemodel/de governance van Twiin.

 

Terminologie

Een beschrijving wat wordt verstaan onder beheer en diensten is belangrijk. Gebruikte terminologie is, voor zover mogelijk, in lijn gebracht met bijvoorbeeld DIZRA. Dit om eenduidig werken in de toekomst te kunnen borgen. Binnen Twiin wordt de volgende terminologie gehanteerd aangaande beheer:

 • Twiin Implementatiedienst > Diensten binnen dit kader voorzien in hulp bij implementatie van het Twiin afsprakenstelsel bij instellingen en/of een GtK.
 • Twiin Afsprakenbeheer > Dit voorziet in een beheerproces op het afsprakenstelsel, het changeproces, haar governance, releasemanagement van het afsprakenstelsel inclusief voorstellen wie welke taak, rol, verantwoordelijkheid en inspraak heeft op welk moment.
 • Twiin Ketenregie > Ketenregie ziet erop toe dat de gegevensuitwisseling in de keten werkt. Zij monitort daartoe de berichtuitwisseling en faciliteert contact tussen GBZ beheerders. Tevens. Dit voorziet in het technisch werkend krijgen en houden van de afspraken zoals geformuleerd binnen het afsprakenstelsel. Twiin Ketenregie ondersteunt en biedt monitoring aan om verschillende GtK dienstverleners goed  met elkaar goed te laten functioneren.

Twiin Beheer is opgebouwd uit een aantal diensten. Deze diensten tezamen vormen het beheer. Ter illustratie: dienst X, Y en Z vormen samen het totale ketenbeheer. Een dienst is een combinatie van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Wie uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van een bepaalde dienst, is nog geen onderdeel van dit schrijven.


Diensten binnen beheer

Binnen de 3 vormen van beheer worden de volgende diensten onderscheiden:

 • Implementatiediensten:
  • Inpassen van nieuwe zorgtoepassingen


 • Beheer van het Twiin Afsprakenstelsel:
  • Certificeringstraject, kwalificatie, acceptatie, testen en aansluiten
  • Beheer op governance van het Twiin afsprakenstelsel
  • Versie beheer Twiin afsprakenstelsel
  • Afstemming en inpassen koppeling met gemeenschappelijke voorzieningen (huidige diensten?)
  • Doorontwikkeling bestaande zorgtoepassingen


 • Twiin Ketenregie:
  • Bewaken rollen verantwoordelijkheden zorgaanbieders /GtK’s
  • Bewaken governance van het operationele ketenbeheer
  • Ondersteunen ketenbeheer tussen zorgaanbieders (ingevuld door ZA of GtK dienstverlener)
  • Tooling voor monitoring en logging • No labels