Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor het uitwisselingen van medische gegevens zijn afspraken over hoe om te gaan met autorisaties bij een zorgproces noodzakelijk. De verantwoordelijken zijn de zorgaanbieders.

Autorisatie is een gemeenschappelijke functie,  er wordt op korte termijn geen landelijke autorisatievoorziening voorzien. Binnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met autorisatie.

Om te komen tot afspraken ten aanzien van autorisatie binnen Twiin vinden er op dit moment verschillende initiatieven plaats:

  • Met de koepels van de beroepsgroepen en zorgaanbieders die betrokken zijn bij de zorgtoepassing beschikbaarheid van radiologisch onderzoek is een concept autorisatierichtlijn opgeleverd.
  • Ook is er met een aantal ziekenhuizen gesprekken gevoerd om te onderzoeken hoe de afspraken binnen Twiin goed kunnen aansluiten bij manier waarop ziekenhuizen hun autorisatie nu ingericht hebben.
  • De voorgestelde eerste stap is besproken tijdens het Twiin Interactief op 28 mei 2021.
  • Tot slot is er vanuit het IB aandacht voor het onderwerp autorisatie (zie ook het informatieblok hieronder).


De 5 focusprogramma's en de VIPP programma's hebben in gezamenlijkheid factsheets opgesteld voor vier gemeenschappelijke voorzieningen, met een uitwerking voor de korte en lange termijn. Het betreft identificatie & authenticatie, autorisatie, toestemming & lokalisatie en adressering, Deze factsheets zijn vastgesteld in het Informatie Beraad van 30 november 2020. De uitwerking binnen Twiin voor deze gemeenschappelijke voorzieningen is in lijn met deze factsheets. Twiin ondersteunt de ontwikkeling van de gemeenschappelijke voorzieningen in de vorm van concrete voorstellen en uitwerkingen van vraagstukken.   Factsheet autorisatie.


In de onderliggende pagina's wordt allereerst een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het onderwerp autorisatie. Daarna wordt de scope van het onderwerp autorisatie, zoals deze binnen Twiin gedefinieerd is, beschreven. Ook wordt de samenhang van het autorisatievraagstuk met andere onderwerpen, zoals patiënten toestemming en authenticatie, beschreven. Tot slot is beschreven wat de huidige afspraken binnen Twiin zijn.
  • No labels