Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Release 0.8 Publieke Inzage versie     

Mededeling Twiin over Status Release 0.8

Het doel van deze release is om inzage te geven in de huidige stand van zaken van het Twiin afsprakenstelsel. Twiin wil transparant zijn over waar aan gewerkt wordt en in welke richting Twiin beweegt. Met deze release laat Twiin zien wat er tot nu toe is gerealiseerd. Deze release is (nog) niet volledig beproefd in de praktijk, en dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin projecten (Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht, BgZ). Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel om in de 2de helft van 2021 een solide basis voor implementatie te publiceren in versie 1.0.


Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8 WIP

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk  Het twiin afsprakenstelsel bevat een architectuur bestaande uitgangspunten (principes), modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen, zowel voor de generieke laag als per zorgtoepassing.

Website van Twiin: www.twiin.nl  • No labels