Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Proces Toetreden en Validatie beschrijft de stappen die genomen moeten worden om toe te treden tot het Twiin netwerk als zorgaanbieder.

Inhoud

Doelstelling

De doelstelling van het Proces Toetreden en Validatie is om op een zorgvuldige en beheerste wijze nieuwe deelnemers, inclusief ondersteunde partijen, toe te laten treden tot de Twiin netwerkorganisatie. Het Proces Toetreden vormt een belangrijke waarborg voor het vertrouwen tussen de Twiin deelnemers. De deelnemers moeten voldoen aan de toetredingseisen genoemd in het Twiin Afsprakenstelsel om dit vertrouwen te kunnen waarborgen. Zorgvuldige en beheerste toetreding betekent o.a.:

 • volgens een transparant proces;
 • toetreding via één validatieloket (voor alle zorgtoepassingen)
 • zonder verstoringen;
 • de toetreder voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel.

Verantwoordelijkheden

Diverse partijen hebben verantwoordelijkheden en taken in het Proces Toetreden en Validatie:

 • De toetreder tekent een intentieverklaring met de Twiin-organisatie waarin de vertrouwelijkheid is geborgd.
 • De toetreder verantwoordelijk voor het implementeren van de voorwaarden die het Twiin Afsprakenstelsel stelt. Hij stelt de benodigde documentatie en bewijsstukken beschikbaar voor de toetsing.
 • Het validatieloket faciliteert het Proces Toetreden en Validatie. Dit houdt in:
  • Administratie van het dossier toetreding en controle op de volledigheid ervan;
  • Controleren of er voldaan wordt aan de vereisten;
  • Opstellen van het advies toetreding.
 • In geval van zorgaanbieders legt het validatieloket de voorgenomen toetreding voor aan het Twiin bestuur. Het Twiin bestuur neemt een formeel besluit over toetreding. Na een positief besluit tekent de zorgaanbieder de deelnemersovereenkomst met de Twiin organisatie.

Bij het doorlopen van het Proces Toetreden en Validatie, maken we een duidelijk onderscheid tussen:

 1. het toetreden tot Twiin als zorgaanbieder (deelnemer) en;
 2. de validatie van GtK-partijen.

1. Toetreding Twiin

Zorgaanbieders treden toe en worden deelnemer van Twiin voor een bepaalde zorgtoepassing na ondertekening van een deelnemersovereenkomst.

Er is sprake van toetreding  in de volgende situaties:

 1. Een nieuwe deelnemer (een partij die nog geen deelnemersovereenkomst heeft getekend) wil als zorgaanbieder deelnemer van Twiin worden.
 2. Een huidige deelnemer wil uitbreiden met andere zorgtoepassingen.
 3. Een huidige deelnemer implementeert een nieuwe versie van een zorgtoepassing binnen Twiin, zie ook Proces change en release.
 4. Een huidige deelnemer wijzigt de rechtspersoon of rechtsvorm. Hij gebruikt dan het formulier Template wijziging rechtspersoon deelnemer.

De kandidaat deelnemer dient het Proces Toetreden met goed gevolg te doorlopen. 

De Twiin Validatieloket heeft de bevoegdheid om, afhankelijk van de situatie, bepaalde processtappen over te slaan en/of aan te geven wat de op te leveren bewijsstukken zijn.
Deze keuze is afhankelijk van de situatie. De afdeling Implementatie & Beheer bepaalt en communiceert per situatie de te doorlopen stappen en de op te leveren bewijsstukken van de kandidaat deelnemer.

Toelichting processtappen Toetreden Twiin

Het validatieloket pakt de toetreding van een zorgaanbieder tot Twiin op. Na het doorlopen van dit proces, voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel en wordt daarmee deelnemer van Twiin.

NB. Indien gewenst kunnen één of meerdere zorgaanbieders gebruik maken van een GtK-dienstverlener om dit proces gezamenlijk te doorlopen.

 1. Aanmelden
InputAanmelden van een nieuwe of bestaande zorgaanbieder
Activiteit

Een huidige of nieuwe zorgaanbieder meldt zich bij het validatieloket met een verzoek tot uitbreiding of toetreding.

OutputInformatie over de zorgaanbieder.
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


2. Intake

InputIntake van een nieuwe zorgaanbieder
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de zorgaanbieder over procedure en voorwaarden (ondersteund door GtK-dienstverlener).

OutputInformatie over het Proces Toetreden en over de werking van het Twiin Afsprakenstelsel inclusief randvoorwaarden
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


3. Begeleiding van de zorgaanbieder en doorlopen aansluitvoorwaarden

InputTwiin voorwaarden en status zorgaanbieder
Activiteit

De zorgaanbieder wordt begeleidt in het voldoen aan de aansluitvoorwaarden en wat daarvoor moet gebeuren.

 • Inrichting van processen en afspraken (ondersteund door GtK-dienstverlener)
 • Ondersteuning bij inrichting bij processen en afspraken (ondersteund door GtK-dienstverlener)
OutputDe zorgaanbieder is gereed om bewijsstukken aan te leveren voor het toetredingsdossier om te kunnen voldoen aan de Twiin aansluitvoorwaarden. 
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


4. Controle toetredingsdossier 

Input

Toetredingsdossier zorgaanbieder

Activiteit
 • Controle van het toetredingsdossier door het validatieloket

Output

 • De zorgaanbieder voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel en kan toetreden; 
 • Of de zorgaanbieder voldoet niet aan het Twiin Afsprakenstelsel en dient een aanvulling op het toetredingsdossier te doen.
Wie?
 • Zorgaanbieder
 • Validatieloket

5. Validatie geslaagd?

InputBeoordeling van de toetreding of uitbreiding
Activiteit

Het validatieloket stelt een advies op ter ondersteuning van de besluitvorming over de toetreding van de zorgaanbieder.

OutputAdvies en besluit, positief of negatief, over toetreding zorgaanbieder, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft.
Wie?

Validatieloket

De vervolgstap is dat de zorgaanbieder gereed is om toe te treden tot Twiin en met ondersteuning vanuit diverse GtK-partijen aan de slag kan met de implementatie en go live van Twiin zorgtoepassingen. 

2. Validatie GtK-partijen

De GtK-dienstverlener, de GtK-beheerder, de leveranciers van GtK-applicatie(s) en van een GtK-netwerk doorlopen allen een validatietraject. Wanneer de partijen het validatietraject succesvol hebben doorlopen, ontvangen zij het predicaat “Twiin gevalideerd”. Het predicaat zit bij de leverancier enkel op de betrokken applicatie en/of het betrokken netwerk.

Validatie van door zorgaanbieders ingeschakelde GtK-partijen is noodzakelijk in de volgende gevallen:

 1. Een leverancier wil zijn software applicaties inzetten binnen het Twiin netwerk en wil deze als GtK-applicatie laten valideren voor minstens één zorgtoepassing.
 2. Een dienstverlener wil meerdere zorgaanbieders ondersteunen bij het aansluiten op Twiin als GtK-dienstverlener.
 3. Een beheerder wil het beheer op zich nemen van de GtK-applicaties en/of netwerk van meerdere bij Twiin aangesloten zorgaanbieders als GtK-beheerder.

NB. Afhankelijk van de impact van wijzigingen bij bestaande GtK-partijen zal het validatie proces (gedeeltelijk opnieuw) doorlopen worden.  

Validatie GtK-applicatie (leveranciers)

Het validatieloket valideert leveranciers en hun GtK-applicaties in twee stappen:

 1. De validatie van de GtK-applicatie tegen een testomgeving, waarbij de GtK-applicatie wordt geaccepteerd en gevalideerd.
 2. De validatie van de GtK-applicatie na implementatie bij zorgaanbieders aan de hand van een ketentest.

Bij eventuele wijzigingen en/of toevoegingen van functionaliteiten moeten de applicaties van leveranciers opnieuw gevalideerd worden voordat het kenmerk GtK-applicatie voor een specifieke versie gebruikt mag worden.

Toelichting processtappen Validatie GtK-applicatie

Na het doorlopen van het validatieproces voor leveranciers van GtK-applicaties, voldoet een leverancier aan de specificaties van het Twiin Afsprakenstelsel voor een bepaalde zorgtoepassing. 

NB. Het is ook mogelijk dat een combinatie van leveranciers de GtK-applicatie levert, waarbij de desbetreffende versie en applicatiecomponenten worden benoemd. Voor eOverdracht kan een EPD-leverancier bijvoorbeeld als bron met een broker werken om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Tijdens de validatie worden dan de bron en de broker samen als een GtK-applicatie getoetst.

 1. Aanmelden
InputAanmelden van een nieuwe of bestaande leverancier van een GtK-applicatie, doorontwikkeling van een GtK-applicatie  of volledig nieuwe functionaliteit
Activiteit

Een huidige of nieuwe leverancier van een GtK-applicatie meldt zich bij het validatieloket met een verzoek tot (uitbreiding) toetreding.

OutputInformatie over de nieuwe leverancier, GtK-applicatie en functionaliteit.
Wie?
 • Validatieloket
 • Leverancier GtK-applicatie


2. Intake

InputIntake van een nieuwe leverancier, doorontwikkeling of volledige nieuwe functionaliteit
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de verzoekende partij over procedure en voorwaarden.

OutputIngevuld intake formulier 
Wie?
 • Validatieloket
 • Leverancier GtK-applicatie


3. Begeleiding leverancier en ontwikkeling

InputSpecificaties GtK-applicatie en gereedheid leverancier
Activiteit

De leverancier wordt begeleid in de ontwikkeling van de GtK-applicatie met behulp van specificaties en implementatiehandleidingen van het Twiin Afsprakenstelsel.

Output

Testklare GtK-applicatie.

Wie?
 • Validatieloket
 • Leverancier GtK-applicatie


4. Testen door leverancier

Input

GtK-applicatie van de leverancier inclusief  testscript en testomgeving van het validatieloket 

Activiteit
 • Leverancier koppelt zijn GtK-applicatie aan de desbetreffende testomgeving (Touchstone of VZVZ testomgeving).
 • Leverancier doorloopt de testscenario's van de desbetreffende zorgtoepassing.

De volgende testfases worden doorlopen: 

 • Testen van de inhoud van berichten (kwalificeren)
 • Testen van de gehele keten en infrastructuur (accepteren) 

Output

 • Beide testfases zijn met succes doorlopen en de validatie kan starten;
 • Of er zijn een aantal issues gevonden die eerst opgelost moeten worden (terug naar ontwikkelingsstap).
Wie?
 • Validatieloket
 • Leverancier GtK-applicatie

5. Validatie 

InputGtK-applicatie van de leverancier inclusief  testscript en testomgeving van het validatieloket 
Activiteit

Het validatieloket doorloopt de testen met de leverancier waarbij getest wordt tegen de desbetreffende testomgeving.

De volgende testfases worden doorlopen: 

 • Testen van de inhoud van berichten (kwalificeren)
 • Testen van de gehele keten en infrastructuur (accepteren) 
OutputBeoordeling van de toetreding
Wie?
 • Validatieloket
 • Leverancier GtK-applicatie

6. Validatie geslaagd?

InputBeoordeling van de toetreding of uitbreiding
Activiteit

Het validatieloket stelt een advies op ter ondersteuning van de besluitvorming over de toetreding.

OutputAdvies en besluit, positief of negatief, over toetreding GtK-applicatie door Twiin Bureau, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft.
Wie?
 • Validatieloket
 • Twiin Bureau

Toelichting processtappen Implementatie (GtK-applicatie / Zorgaanbieders)

Het beoogde resultaat is dat de leverancier zijn GtK-applicatie implementeert bij de zorgaanbieder en dat de zorgaanbieder tevreden is met de werking van de zorgtoepassing volgens de eerder afgestemde specificaties in het Twiin Afsprakenstelsel.

 • Per zorgtoepassing werken we het implementatieproces verder uit en beschrijven we wat de zorgaanbieder, leveranciers en GtK-dienstverlener moeten opleveren om te zien of de keten klaar is voor productie.
 • De GtK-dienstverlener is de aangewezen partij voor de coördinatie van dit proces
 • Daarmee kan de zorgaanbieder live gaan, waarbij de GtK-dienstverlener de implementatie in beheer kan nemen en de zorgtoepassing gebruikt kan worden.
 1. Aanmelden
InputAanmelden van een nieuwe of wijziging van een bestaande implementatie, waarbij de leverancier van een GtK-applicatie deze met de zorgaanbieder gaat implementeren, eventueel ondersteund door een GtK-dienstverlener. 
Activiteit

Vastleggen van een nieuwe implementatie van een GtK-applicatie en bijbehorende gebruikersacceptatietesten

OutputInformatie over nieuwe implementatie (GtK-applicatie, zorgaanbieder, GtK-dienstverlener)
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder
 • Leverancier GtK-applicatie
 • GtK-dienstverlener


2. Intake en begeleiding

InputIntake van een nieuwe implementatie (zorgaanbieder, leverancier, GtK-dienstverlener)
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de verzoekende partij over procedure en voorwaarden.

Het validatieloket begeleidt daarnaast de leverancier, zorgaanbieder en indien nodig GtK-dienstverlener.

OutputInformatie over het Proces Toetreden en over de werking van het Afsprakenstelsel.
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder
 • Leverancier GtK-applicatie
 • GtK-dienstverlener


3. Gebruikersacceptatietesten

InputGtK-applicatie geïmplementeerd en gekoppeld inclusief testscenario's
Activiteit

De gebruiker (zorgaanbieder) doorloopt de gewenste functionaliteit volgens de opgestelde testscenario's zowel functioneel als technisch.

NB. Gebruikers zijn hier eindgebruikers en beheerders.

Output
 • De gebruiker accepteert de oplossing en is tevreden; 
 • Of de gebruiker accepteert de oplossing niet vanwege technische problemen of functionele problemen. Er dienen configuraties te worden aangepast of bepaalde software functionaliteiten ontwikkeld te worden.
 • NB. Bewijslast wordt in alle gevallen teruggegeven aan het validatieloket
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder
 • Leverancier GtK-applicatie
 • GtK-dienstverlener

Vervolgstap is dat de geïmplementeerde oplossing in productie genomen kan worden.

Validatie GtK-Dienstverlener

Zorgaanbieders worden deelnemers van Twiin en kunnen hierbij gebruik maken van een GtK-dienstverlener. De Gtk-dienstverlener ondersteunt zorgaanbieders en begeleidt in het voldoen aan de aansluitvoorwaarden en de aansluiting op Twiin. Naast afspraken en voorwaarden die we stellen aan zorgaanbieders, moet een GtK-dienstverlener voldoen aan aansluitvoorwaarden en een toetredingsproces doorlopen.

Toelichting processtappen Validatie GtK-dienstverlener

Het validatieloket pakt de validatie van GtK-dienstverleners op en ondersteunt bij de implementatie en de ketentesten bij de zorgaanbieders.

Het resultaat van dit proces is dat een GtK-dienstverlener voldoet aan de aansluitvoorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel en daarmee zorgaanbieders kan ondersteunen bij het implementeren en het beheer van GtK-applicaties.

 1. Aanmelden
InputAanmelden van een nieuwe of bestaande GtK-dienstverlener
Activiteit

Een huidige of nieuwe GtK-dienstverlener meldt zich bij het validatieloket met een verzoek tot (uitbreiding) of toetreding.

OutputInformatie over de GtK-dienstverlener, met welke zorgaanbieders deze eventueel wil gaan werken en wat voor diensten deze wil verlenen.
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-dienstverlener


2. Intake

InputIntake van een nieuwe GtK-dienstverlener
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de GtK-dienstverlener over procedure en voorwaarden.

OutputInformatie over het Proces Toetreden en over de werking van het Twiin Afsprakenstelsel inclusief randvoorwaarden
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-dienstverlener


3. Begeleiding van de GtK-dienstverlener en doorlopen aansluitvoorwaarden

InputGtK aansluitvoorwaarden en status GtK-dienstverlener
Activiteit

De GtK-dienstverlener wordt begeleidt in het voldoen aan de aansluitvoorwaarden en wat daarvoor moet gebeuren.

 • Inrichting van processen en afspraken binnen de GtK-dienstverlener 
 • Ondersteuning bij inrichting bij processen en afspraken zorgaanbieders inclusief beheer
OutputGtK-dienstverlener is gereed om bewijsstukken aan te leveren voor het toetredingsdossier om te kunnen voldoen aan de Twiin aansluitvoorwaarden. 
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-dienstverlener


4. Controle toetredingsdossier 

Input

Toetredingsdossier GtK-dienstverlener

Activiteit
 • Controle van het toetredingsdossier door het validatieloket

Output

 • De GtK-dienstverlener voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel en kan toetreden; 
 • Of de GtK-dienstverlener voldoet niet aan het Twiin Afsprakenstelsel en dient een aanvulling op het toetredingsdossier te doen.
Wie?
 • GtK-dienstverlener
 • Validatieloket

5. Validatie geslaagd?

InputBeoordeling van de toetreding of uitbreiding
Activiteit

Het validatieloket stelt een advies op ter ondersteuning van de besluitvorming over de toetreding van de GtK-dienstverlener.

OutputAdvies en besluit, positief of negatief, over toetreding GtK-dienstverlener, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft.
Wie?

Validatieloket

De vervolgstap is zorgaanbieders de GtK-dienstverlener kunnen inschakelen voor de implementatie van zorgtoepassingen met bijbehorende leveranciers en GtK-applicaties, inclusief het beheer en de ondersteuning na in productie name.

Validatie GtK-beheerder

Zorgaanbieders worden deelnemers van Twiin en maken hierbij gebruik van een GtK-beheerder. De Gtk-beheerder ondersteunt zorgaanbieders en begeleidt in het voldoen aan de aansluitvoorwaarden en de aansluiting op Twiin. Naast afspraken en voorwaarden die we stellen aan zorgaanbieders, moet een GtK-beheerder voldoen aan aansluitvoorwaarden en een toetredingsproces doorlopen.

Toelichting processtappen Validatie GtK-beheerder

Het validatieloket pakt de validatie van een GtK-beheerder op en ondersteunt daarna bij de implementatie en de ketentesten bij de zorgaanbieders.

Na dit proces voldoet een GtK-beheerder aan de aansluitvoorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel, waarna hij zorgaanbieders kan ondersteunen bij het implementeren en het beheer van GtK-applicaties.

 1. Aanmelden
InputAanmelden van een nieuwe of bestaande GtK-beheerder
Activiteit

Een huidige of nieuwe GtK-beheerder meldt zich bij het validatieloket met een verzoek tot (uitbreiding) of toetreding.

OutputInformatie over de GtK-beheerder en met welke zorgaanbieders deze werkt en wat voor diensten deze wil verlenen.
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-beheerder


2. Intake

InputIntake van een nieuwe GtK-beheerder
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de GtK-beheerder over procedure en voorwaarden.

OutputInformatie over het Proces Toetreden en over de werking van het Twiin Afsprakenstelsel inclusief randvoorwaarden
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-beheerder


3. Begeleiding van de GtK-beheerder en doorlopen aansluitvoorwaarden

InputGtK aansluitvoorwaarden en status GtK-beheerder
Activiteit

De GtK-dienstverlener wordt begeleidt in het voldoen aan de aansluitvoorwaarden en wat daarvoor moet gebeuren.

 • Inrichting van processen en afspraken binnen de GtK-beheerder 
 • Ondersteuning bij inrichting bij processen en afspraken zorgaanbieders inclusief beheer
OutputGtK-dienstverlener is gereed om bewijsstukken aan te leveren voor het toetredingsdossier om te kunnen voldoen aan de Twiin aansluitvoorwaarden. 
Wie?
 • Validatieloket
 • GtK-beheerder


4. Controle toetredingsdossier 

Input

Toetredingsdossier GtK-beheerder

Activiteit
 • Controle van het toetredingsdossier door het validatieloket

Output

 • De GtK-beheerder voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel en kan toetreden; 
 • Of de GtK-beheerder voldoet niet aan het Twiin Afsprakenstelsel en dient een aanvulling op het toetredingsdossier te doen.
Wie?
 • GtK-beheerder
 • Validatieloket

5. Validatie geslaagd?

InputBeoordeling van de toetreding of uitbreiding
Activiteit

Het validatieloket stelt een advies op ter ondersteuning van de besluitvorming over de toetreding van de GtK-dienstverlener.

OutputAdvies en besluit, positief of negatief, over toetreding GtK-beheerder, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft.
Wie?

Validatieloket

De vervolgstap is dat zorgaanbieders de GtK-beheerder kunnen inschakelen voor de implementatie van zorgtoepassingen met bijbehorende leveranciers en GtK-applicaties, inclusief het beheer en de ondersteuning na in productie name. 

 • No labels