Status

Gereed voor release 0.8

Wat volgt in volgende versie van het afsprakenstelsel

Formele component verder uitgeschreven oa. het reglement en de contractuele afspraken

De inhoudelijke component wordt uitgewerkt binnen Gemeenschappelijke functies en voorzieningen


Onder Governance verstaan we het geheel van organisatie, rollen, taken, verantwoordelijkheden en spelregels die nodig zijn voor het functioneren van Twiin. Het vertrouwensmodel is een belangrijk essentieel voor de verdere uitwerking van dit onderdeel. We geven in deze release inzicht in de gedachten over de opzet van het vertrouwensmodel en is de basis voor verdere uitwerking.


Bij gegevensuitwisseling zijn meerdere partijen betrokken, die er gezamenlijk voor zorgen dat gegevens op een veilige, accurate en efficiënte manier worden uitgewisseld. Belangrijk voor gegevensuitwisseling is dat zorgaanbieders elkaar onderling vertrouwen. Dat vertrouwen komt tot stand doordat zorgaanbieders allemaal aan dezelfde eisen moeten voldoen zoals uitgewerkt in het Twiin Afsprakenstelsel. Deze eisen passen binnen de vigerende wet- en regelgevingVan belang hierbij is dat het Twiin Afsprakenstelsel van tijd tot tijd gewijzigd zal worden. Het Twiin Afsprakenstelsel is immers opgezet als een groeimodel. Zodoende is van belang om te bepalen wie kan beslissen over wijzigingen in het Twiin Afsprakenstelsel en op welke wijze zorgaanbieders hierbij worden betrokken.


Definitie vertrouwensmodel

Het vertrouwensmodel is het geheel van technische, organisatorische en juridische waarborgen voor het vertrouwen in de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens. Het vertrouwensmodel heeft een inhoudelijke component en een formele component.

Inhoudelijke component

De inhoudelijke component kent zeven onderdelen. Deze onderdelen hangen samen; keuzes in het ene onderdeel zijn van invloed op keuzes in het andere onderdeel. De onderdelen kennen ruwweg een volgordelijkheid (van behandelrelatie met de klok mee tot transparantie), maar geen enkel kan worden overgeslagen. In het Twiin Afsprakenstelsel wordt uitgewerkt welke eisen uit deze zeven onderdelen voortvloeien voor de deelnemende organisaties (zie hiervoor Gemeenschappelijke functies en voorzieningen).


Formele component

De formele component van het Vertrouwensmodel Twiin bepaalt hoe partijen waarborgen dat alle deelnemende organisaties voldoen aan de afspraken op deze zeven onderdelen. Die waarborgen zien onder andere op het maken van contractuele afspraken en op de wijze van toetsing van aansluitvoorwaarden. Een belangrijke vraag die hierbij voorligt ten aanzien van de governance is op welke manier deelnemers zich binden aan het Twiin Afsprakenstelsel. Een andere vraag is hoe zorgaanbieders gerepresenteerd worden en meebeslissen over wijzigingen in het Twiin Afsprakenstelsel.